St.-Jorisparochie  -  Almelo
Wijding

Wijding

Wijding

De wijding tot diaken, priester of bisschop vindt plaats in een viering van de eucharistie. Na de schriftlezingen (viering van het woord) wordt de wijdeling naar voren geroepen. Ten overstaan van de wijdende bisschop antwoordt de wijdeling: ‘Ja, hier ben ik.’ Er volgt een verklaring in korte bewoordingen dat de wijdeling geschikt is om de wijding te ontvangen.

De bisschop houdt de preek (homilie) waarin hij de lezingen van de Schrift uitlegt en het geloof  verkondigt. Daarna antwoordt de wijdeling bevestigend op een aantal vragen van de bisschop die betrekking hebben op de dienstbaarheid aan God en aan de mensen, en op vragen die betrekking hebben op de specifieke verantwoordelijkheden die met het ambt van diaken, priester of bisschop gegeven zijn. Daarna wordt een smeekgebed (litanie) tot God en alle heiligen gezongen, terwijl de wijdeling gestrekt voorover op de grond ligt. Daarna gaat de wijdeling naar de bisschop toe om gewijd te worden.
De wijdende bisschop legt in stilte de handen op het hoofd van de wijdeling.
De wijdeling blijft geknield terwijl de bisschop het wijdingsgebed bidt. Er zijn specifieke gebeden voor de wijding tot diaken, tot priester en tot bisschop. Na een aantal aanvullende handelingen (bijvoorbeeld bij de priesterwijding zalft de bisschop de handpalmen van de wijdeling met chrisma) gaat de viering van de eucharistie verder op de gebruikelijke manier

In de wijdingsliturgie wordt de betekenis in het licht van de heilige Schrift de zending van Christus aan zijn apostelen voortgezet in de Kerk tot op vandaag. ‘Zo wordt het door God ingestelde kerkelijke ambt in verschillende wijdingsorden uitgeoefend door degene die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan’
Het sacrament van de wijding staat ten dienste van het geloofsleven van heel de Kerk, het Volk van God. De dragers van het gewijde ambt zijn aangesteld om in Christus’ Naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herders te zijn van de medegelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Door het doopsel en het vormsel hebben alle gelovigen deel aan de zending die Christus aan zijn Kerk gegeven heeft: het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen. Zij zijn geroepen om bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en van daar uit mee te werken aan een samenleving die meer de vorm aanneemt van het koninkrijk van God.
Het ambtelijk priesterschap, op grond van de wijding, heeft de taak om in Christus’ Naam de  gelovigen te voeden en te sterken met de sacramenten en de verkondiging, en leiding te geven. Zo worden de gelovigen toegerust om de opdracht van het gemeenschappelijk priesterschap in de Kerk en daarbuiten te volbrengen. Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap van de wijding verschillen dus wezenlijk van elkaar. Ze zijn op elkaar aangewezen.
Beiden hebben op een eigen manier deel aan het priesterschap van Christus.

 

Roeping tot het priesterschap of het religieuze leven?

Wilt u  informatie over de mogelijkheden om priester, diaken of geestelijk verzorg(st)er te worden of wilt u de catechetenopleiding volgen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor van onze parochie. Ook kunt u informatie vinden op de website van het aartsbisdom:  http://aartsbisdom.nl/opleidingen/default.aspx

Verder is er ook informatie verkrijgbaar op www.ariensinstituut.nl
Tevens kunt u contact opnemen met de rector van het Ariënsinstituut,
drs. P. Kuipers, via tel.: 030 2310490 en e-mail:

Ook zijn er vele websites van religieuze ordes en congregaties zowel voor mannen als voor vrouwen.

Geef een reactie

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden