Vormsel

Vormseldatum 2021

Zaterdag; 12-jun-2021 18:00 uur

H.Vormsel

VormselHet vormsel (in het Latijn confirmatio, van het werkwoord firmare = bevestigen) is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling dieper wortelen in het goddelijk kindschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te blijven en als een dappere soldaat voor Christus’ overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen.
Het Sacrament van het Heilig Vormsel is de derde (na doop en 1e Heilige communie) en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. In St.-Jorisparochie wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Heilig Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus, maar zoals kinderen met behulp van hun ouders op deze leeftijd ook een schoolkeuze maken, zo maken ze ook keuzes voor hun verdere kerkelijk leven. Dit Sacrament is dan ook eerder een beginpunt dan een eindpunt. In het Vormsel wordt uitgedrukt en verwerkelijkt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt als een steun in de eigen menswording. De olie waarmee de vormeling wordt gezalfd schenkt de kracht van Gods Geest.

Voorbereiding

Natuurlijk vraagt dit de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind.
Deze voorbereiding gebeurt meestal in samenwerking tussen een parochiële vormselwerkgroep, de katholieke basisschool en de ouders.

Aanmelden

De meeste kinderen krijgen via de katholieke basisscholen in groep 8 een uitnodiging mee. Zo niet, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het parochiesecretariaat [] of aanmelden bij de pastorie. Hiervoor dienen een aantal gegevens te worden verstrekt. Deze kunt u invullen op het aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden; klik [hier]

In de St.-Jorisparochie vindt de voorbereiding tot het H.Vormsel plaats in het 4e kwartaal. In het begin van het nieuwe jaar worden de kinderen gevormd door de bisschop (of zijn vervanger). De voorbereiding tot het H.Vormsel vindt plaats bij de St.-Jozefkerk waar ook de vormselviering plaats vindt.

Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij de pastoor of pastoraalwerkster.
(Zie voor bereikbaarheid tabblad pastoraalteam)

Met hen wordt een persoonlijk intake gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Voor mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk en al wel gedoopt zijn kunnen ook een afspraak maken met het pastorale team.
Voor hen geldt een afwijkend traject.

Een aanmelding is definitief wanneer u een reactie van het parochiesecretariaat hebt ontvangen.

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden